Regulamin strony internetowej

„www.kaczorkiewicz.pl”

Definicje

Strona internetowa – www.kaczorkiewicz.pl

Właściciel – podmiot będącym prawnym właścicielem strony internetowej

Administrator – podmiot administrujący udostępnionymi usługami  na stronie internetowej

1 [Właściciel / Administrator]

 1. Właścicielem i Administratorem (dalej zwanym Administratorem) strony internetowej „www.kaczorkiewicz.pl” (zwanej dalej „Stroną”) jest Ewa Kaczorkiewicz Psycholog Psychoterapeutka z siedzibą przy ul. Cynamonowa 19 lok. 337 02-777 Warszawa, NIP 951 157 88 97, REGON 147173181 (zwana dalej „Administratorem”).
 2. Treść, informacje i inne usługi prezentowane na niniejszej stronie zostały przeznaczone wyłącznie dla osób znajdujących się w Polsce.
 3. Administrator świadczy swoje usługi na podstawie niniejszego Regulaminu, a wejście na tę stronę i korzystanie z zawartości na niej umieszczonych jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszej informacji prawnej. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji, proszony jest o opuszczenie niniejszej strony internetowej.
 4. Regulamin jest wiążący dla odwiedzającego Stronę bez konieczności zawierania odrębnej umowy.

2 [Prawa własności intelektualnej]

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, zdjęć, dźwięków, innych materiałów umieszczonych na stronie stanowią własność firmy Ewa Kaczorkiewicz Psycholog Psychoterapeutka  lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystywanie przez firmę Ewa Kaczorkiewicz Psycholog Psychoterapeutka przez ich właściciela.
 2. Bez uprzedniej zgody firmy Ewa Kaczorkiewicz Psycholog Psychoterapeutka, użytkownik nie może:
  • wykorzystywać (kopii/części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartej w niej treści w celach komercyjnych;
  • modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej treści do innych opracowań (takich jak dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich.

3 [Usługi]

 1. Administrator świadczy w ramach niniejszej strony internetowej usługi:
  • wyświetlania treści i informacji o firmie Ewa Kaczorkiewicz Psycholog Psychoterapeutka , jej usługach, doświadczeniu, zespole,
  • umożliwienie nawiązania z firmą Ewa Kaczorkiewicz Psycholog Psychoterapeutka kontaktu poprzez umieszczony formularz kontaktowy,
  • umożliwienie zarezerwowania terminu usług oraz usług online, świadczonych przez specjalistów współpracujących z firmą Ewa Kaczorkiewicz Psycholog Psychoterapeutka
 2. Dostęp do usług Strony jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za rejestrację konta.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Strony i jednocześnie zobowiązuje się uprzednio poinformować o zmianach oraz uzyskać wyraźną akceptację odwiedzającego Stronę dla wprowadzenia tych opłat.

4 [Warunki techniczne]

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Strony są następujące:
  • komputer z dostępem do sieci Internet;
  • standardowa przeglądarka internetowa z obsługą cookies;
  • posiadanie konta e-mail – dla niektórych z usług, wymagających podania adresu,
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia usług w związku z modernizacją lub przebudową Strony albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego, w oparciu o który działa Strona.
 3. Administrator nie odpowiada za przerwy w świadczeniu usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

5 [Reklamacje i odpowiedzialność]

 1. Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jej funkcjonowaniem.
 2. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony powinny być:
  • pisemne i zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji Użytkownika oraz uzasadnienie reklamacji;
  • przesłane listem poleconym na adres Administratora.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności na zasadach przewidzianych w Rozdziale 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za treść informacji i opinii przekazywanych przez odwiedzających Stronę.
 5. Wszelkie umieszczone na Stronie materiały i informacje nie są objęte gwarancją Administratora co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

6 [Udostępnienie informacji]

Użytkownik niniejszej strony internetowej, udostępnia informacje w tym głównie dane osobowe oraz treść przesyłanej wiadomości, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie ich względem określonych potrzeb Administratora Danych, które określone są w miejscu zbierania wskazanych informacji oraz polityce prywatnośc

7 [Dane osobowe]

 1. Administrator zbiera od Użytkowników korzystających z niektórych usług udostępnionych na niniejszej stronie www (np. formularz kontaktowy, formularz aplikacyjny) następujące dane:
  • Imię i Nazwisko / Nazwa Podmiotu
  • Numer telefonu / adres e-mail
 2. Użytkownik korzystający z usług udostępnionych na stronie internetowej zawsze proszony jest o zapoznanie się z celem zbierania danych oraz polityką prywatności zamieszczoną pod linkiem Polityka Prywatności  Za każdym razem użytkownik korzystający z wskazanych usług poproszony jest o złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z polityką prywatności poprzez za znacznie checkboxa, co jest równoznaczne z akceptacją postanowień umieszczonych w polityce prywatności w zakresie obowiązku informacyjnego Administratora Danych względem osoby, której dane przetwarza. Brak wyraźnego złożenia wskazanego oświadczenia uniemożliwi użytkownikowi skorzystanie z wskazanych usług strony internetowej.

8 [Metody płatności]

1. Dostępne są następujące formy płatności za zamówienie: przelew tradycyjny, płatności online.

2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest serwis Przelewy24

3. Do płatności online zalicza się szybki przelew internetowy, BLIK oraz opłatę za pomocą karty płatniczej/kredytowej.

Honorowane karty płatnicze to:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

5. Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności na koncie operatora – Przelewy24

6. W przypadku płatności z użyciem karty płatnicznej czas realizacji następuje bezpośrednio po zaksięgowaniu środków.

7. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem, dokonywane na anglojęzycznej wersji sklepu, przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24

9 [Rezerwacja i anulowanie rezerwacji]

Rezerwacje usług, realizowanych przez specjalistów współpracujących z firmą Ewa Kaczorkiewicz Psycholog Psychoterapeutka, mogą być dokonywane telefonicznie, przez formularz kontaktowy a także na stronie internetowej. Rezerwacje na stronie internetowej dokonywane są z wyprzedzeniem od 3 godzin do 30 dni przez rozpoczęciem wizyty.

Wszystkie rezerwacje usług realizowanych w formie online wymagają przedpłaty całości kosztów usługi. Rezerwacje usług realizowanych w gabinecie mogą być opłacone przed wizytą lub na miejscu w gabinecie.

Rezerwacje dokonywane przez stronę internetową oraz opłacone z góry mogą być zmieniane oraz anulowane przez klienta najpóźniej 48 godzin przed rozpoczęciem wizyty. W przypadku usług odwołanych z wyprzedzeniem co najmniej 48 godzinnym, klient otrzyma zwrot całości poniesionych kosztów usługi. Nieobecność klienta na wizycie lub odwołanie jej w późniejszym terminie skutkuje utratą poniesionych kosztów.

10 [Ustalenia końcowe]

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego.
 2. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług jest sąd właściwy dla siedziby użytkownika.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu po uprzednim poinformowaniu odwiedzających Stronę o takiej zmianie.
 4. Regulamin dostępny jest na Stronie oraz w wersji papierowej w siedzibie Administratora.
 5. Niniejsza informacja prawna oraz korzystanie z niniejszej strony internetowej przez osoby ją odwiedzające podlegają przepisom prawa Polskiego.

11 [Kontakt]

W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o kierowanie korespondencji:

  • w formie elektronicznej na adres e-mail ewa.kaczorkiewicz@gmail.com
  • w formie tradycyjnej na adres firmy: Cynamonowa 19 lok. 337, 02-777 Warszawa

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 26.06.2018 r.

Rejestr zmian.

I 26.06.2018 r.

II 10.04.2020 r.